Academie voor Ambulancezorg (2009)

Opdracht: Managementinformatie, onderwijsondersteuning en administratief-secretariële processen
Opdrachtgever:
Academie voor Ambulancezorg, Harderwijk
Periode:
december 2008-december 2009

Het project kende proces- en productdoelen.

Procesdoel
Hoofd (proces-) doel was het verbeteren van de planning, de uitvoering en de afstemming van onderwijsondersteunende activiteiten en opleidings-gebonden (financieel) administratieve en secretariële processen en procedures. Verbeteringen kregen gestalte in aspecten zoals:

 • de inpassing van medewerkers in de organisatiestructuur (organisatorische plaats);
 • instrumenten waarmee opleidingsactiviteiten worden ingepland (zoals roostering);
 • instrumenten waarmee administratieve en secretariële processen worden gepland en/of uitgevoerd (zoals draaiboeken);
 • instrumenten voor planning van taken en taakverdeling voor personeelsleden betrokken bij opleidingsactiviteiten;
 • rekenmodellen voor de omvang van werkzaamheden en de daarbij behorende formatie.

Productdoel
Het productdoel was: coördinatie van en directe ondersteuning bij planning en uitvoering van (financieel) administratieve en secretariële processen verbonden aan opleidingsactiviteiten die werden uitgevoerd en die werden gestart.

 • inventariseren lopende opleidingsactiviteiten; in kaart brengen van de geplande activiteiten;
 • inventariseren opleidingsgebonden administratieve en secretariële werkzaamheden: de aard van het werk (wat); het werk in tijd (hoeveel); het werk in dé tijd (wanneer);de ‘standaard’ van dat werk (hoe)
 • inventariseren van ándere taken van medewerkers;
 • opstellen van planningen;
 • adviseren van administratieve en secretariële medewerkers over de wijze waarop dergelijke processen beter kunnen worden ingericht en uitgevoerd en met welke instrumenten en hulpmiddelen;
 • adviseren aan leidinggevenden over inrichting en uitvoering van administratieve en secretariële opleidingsgebonden werkzaamheden, de onderlinge afstemming daarvan, de communicatie daarover en taakverdelingsaspecten & omvang van de formatie, alsmede deskundigheidsbevordering;
 • ontwerpen en ontwikkelen van hulpmiddelen en instrumenten en/of vaststellen van eisen waaraan deze moesten voldoen indien zij elders worden verworven.

Overige werkzaamheden

 • grondslagen en rekenmodellen ontwikkelen voor begroting van het opleidingscentrum, gestoeld op kwantitatieve gegevens over de onderwijsproductie
 • ontwikkelen van een prognosemodel voor de opleidingsvraag, op basis van de gegevens over de arbeidsmarkt en de personeelsvoorziening die de sector ambulancezorg zelf jaarlijks verzameld. Het model voorspelt zowel de totale landelijke opleidingsvraag als de opleidingsbehoefte voor de respectievelijke Regionale Ambulance Voorzieningen.
Advertenties