Dierenbescherming Groningen (2011)

Opdracht: organisatie-analyse en adviezen
Opdrachtgever:
Dierenbescherming Provincie Groningen
Periode:
januari-juni 2011

Achtergrond
Het bestuur wenste een beschrijving en analyse over de volle breedte van de organisatie. De verschillende organisatorische aspecten moesten in onderlinge samenhang worden bezien. Daarbij waren zowel het strategische, het organisatorische als het operationele niveau aan de orde. Er  diende aandacht te zijn voor zowel de actuele stand van zaken, als aan dat wat op de organisatie afkwam.

Werkwijze
Er zijn, individueel en groepsgewijs, vertrouwelijke gesprekken gevoerd met bestuur, directie, asielmanagers, medewerkers van de twee asielen, medewerkers werkzaam op het afdelingskantoor, dierenartsen, alsmede vrijwilligers van de dierenambulances, de asielen en de afdelingsinspectie. Daarin werd gekeken naar vele organisatie-aspecten: de omgeving waarin de dierenbescherming functioneerde, klanten, leveranciers en concurrenten, organisatie-structuur en -cultuur, het management van de organisatie, personeelsbeleid, financiën, accommodatie en huisvesting en dergelijke.
Ook zijn jaarverslagen, jaarrekeningen, beleidsplannen, landelijke beleidsstukken en andere documenten bestudeerd.

Verslag, analyse en advies
De inhoud van de interviews werd geanonymiseerd en gegroepeerd in organisatie-thema’s. Hiervan werd schriftelijk verslag gedaan aan het bestuur. Uit dit ‘ruwe materiaal’ werd vervolgens een aantal belangrijke probleemgebieden gedestilleerd en met het bestuur besproken. In een derde notitie zijn de uiteindelijke adviezen, zowel naar aard als naar prioriteit, in onderlinge samenhang beschreven. Deze adviezen kregen de vorm van een activiteitenlijst voor management & bestuur om daarmee op relatief korte termijn de diverse knelpunten in de organisatie te boven te komen.

Advertenties