‘Good practices’ medisch management (2015)

Opdracht (april tot en met september 2015)
Onderzoek “Good practices”: (klik op de titel voor inzage in het document) de organisatorische inbedding van het functiegebied medisch management in RAV’s
Opdrachtgever
Ambulancezorg Nederland, brancheorganisatie voor de ambulancezorg, Zwolle
Achtergrond
In 2014 werd een online-enquete gehouden onder bestuurders en directies, alsmede medisch managers van de RAV’s in Nederland om meer zicht te krijgen op de variëteit in positie en rollen van de medisch manager ambulancezorg. Dat eerste Verkennend Onderzoek (klik op de titel voor inzage in het document) leidde tot een aantal aanbevelingen, waaronder het onderhavige beschrijvende vervolgonderzoek.

Belangrijke (vervolg-) onderzoeksvragen

 • Op welke uiteenlopende wijzen is ‘het functiegebied medisch management’ organisatorisch in RAV’s ingebed; waar zijn het functiegebied medisch management en onderdelen ervan, terug te vinden in de organisatiestructuur en de communicatie- & overlegstructuur;
 • Hoe zijn de verschillende onderdelen van het functiegebied medisch management over uiteenlopende functionarissen gespreid en welke worden dan door wie uitgevoerd;
 • Hoe zijn de onderlinge verhoudingen geregeld tussen de functionarissen die (delen van) het functiegebied uitvoeren (taken en verantwoordelijkheden);
 • Wat zijn de voor- en nadelen, de ‘mitsen en maren’, de knelpunten, van de verschillende ‘modellen’ die als ‘good practices’ binnen de RAV’s zijn te traceren;
 • Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd die voor iedere RAV geldig zijn ?

Onderzoeksbevindingen
De belangrijkste conclusie is dat er geen sprake is van één “best practice”, maar wel van “good practices”. Die “goede voorbeelden” hebben een aantal kenmerken waarvan de volgende de belangrijkste zijn

 • inventarisatie van álle taken uit het functiegebied medisch management en verdeling daarvan over de MMA-arts en anderen, inclusief een inzichtelijke verdeling van de verantwoordelijkheden;
 • de omvang van de diverse taken uit het functiegebied is in uren in beeld gebracht, aan functionarissen toegewezen en verwerkt in hun respectievelijke aanstellingen en functieomschrijvingen;
 • de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden van MMA-arts en anderen die activiteiten uitvoeren binnen het functiegebied medisch management is helder en voor iedereen zichtbaar geregeld;
 • de onderlinge verhoudingen tussen medisch manager ambulancezorg en directie zijn aantoonbaar conform het Professioneel Statuut MMA geregeld;
 • de MMA-arts vervult al die taken die kenmerkend zijn voor het functiegebied, dus inclusief integratie van ‘beleid, uitvoering en toezicht’, coördinatie tussen ‘patiëntenzorg, opleiding en onderzoek’, beleidsontwikkeling op regionale schaal, vormgeving en bewaking van de relaties met de ketenpartners, landelijke activiteiten en ontwikkeling van het vakgebied en de eigen professionalisering;
 • de omvang van de aanstelling van de MMA-arts is dermate groot dat de functionaris aantoonbaar voldoende tijd heeft toegewezen gekregen om de verantwoordelijkheden zoals omschreven in Professioneel Statuut Medisch Manager Ambulancezorg en Beschrijving Functiegebied MMA in de praktijk waar te maken;
 • bij de aanstelling van artsen ten behoeve van het functiegebied medisch management wordt zowel rekening gehouden met medisch instrumenteel-technisch competenties die in de relatie tussen arts en individuele patiënt binnen de acute zorg relevant zijn (Medische vereisten binnen het functiegebied medisch management ambulancezorg), als meer algemene die beschreven staan in Medisch Manager Ambulancezorg: CanMeds-rollen en Competenties;
 • de medisch manager ambulancezorg is gepositioneerd in de RAV-organisatie, ook als die uit meerdere ambulancebedrijven is samengesteld.