Evaluatie verenigings-structuur VBG (2013)

Opdrachtgever: Vereniging Branche-opleidingsinstituten Gezondheidszorg
Opdracht: evaluatie organisatie- & bestuursstructuur van de vereniging
Periode: mei-november 2013

Eind 2011 werd een herziene organisatiestructuur voor de VBG ingevoerd. Na er twee jaar ervaringen mee te hebben opgedaan vond een evaluatie plaats.

De doelen die de vereniging met de nieuwe structuur voor ogen had waren:

  • verbeteren van de verenigings- en bestuursstructuur; taakverdeling bestuur, vervanging opleidingsgroepen door netwerkgroepen
  • vergroten van de participatie van de leden;
  • bevorderen van overdracht van informatie en uitwisseling van kennis en kunde onderling.

De evaluatie diende daarbij aandacht te besteden aan de ervaringen van:
a) de leden én hun medewerkers,
b) het bestuur,
c) externe organisaties uit het bestuurlijk netwerk.

De evaluatie vond plaats door middel van een ‘webbased’ enquête onder leden van de vereniging, hun medewerkers en het bestuur, alsmede (telefonische) interviews met externe organisaties.

De enquête-resultaten, de analyse en de aanbevelingen van de onderzoeker dienden vervolgens als input voor een verenigingsbrede discussie over de ervaringen met de gewijzigde structuur en de aanpassingen die daarin gewenst of noodzakelijk zijn.