Beroeps- en opleidingsprofiel VDL (2013)

Opdracht: Beroepsprofiel Vasculair Diagnostisch Laborant
Opdrachtgever: Nederlands/Belgische Vereniging voor Non-invasieve Vaatdiagnostiek
Periode: januari – oktober 2012

Beperking en Doelen
De vereniging VNIVD wenste een beroepsprofiel waarin het beroep wordt weergegeven zoals dat naar de mening van de beoefenaren zou moeten worden (een geschreven profiel) . Met het profiel is de afgrenzing met andere beroepsbeoefenaren die medisch diagnostisch onderzoek verrichten beter mogelijk. Ook wordt voor derden inzichtelijk wat men van deze beroepsbeoefenaar mag verwachten. Het profiel moest richting geven aan de ontwikkeling van vorm en inhoud van een beroepsopleiding.

Werkwijze
Om tot het profiel te komen werd een ‘ontwikkelgroep’ geformeerd, bestaande uit beroepbeoefenaren met inzicht in de actuele beroepsuitoefening én ideeën over de richting waarin het zich moest ontwikkelen. Deze groep kwam iedere maand een keer bijeen. Naast de inhoudelijke input van leden van de ontwikkelgroep werd gebruik gemaakt van de kennis en meningen van enkele medisch specialisten waarmee de vaatlaborant in het dagelijks functioneren te maken heeft.

Product
Het beroepsprofiel vasculair diagnostisch laborant werd in november 2012 opgeleverd, goedgekeurd door het bestuur en eind december 2012 door de verenigingsleden gevalideerd. Het beroepsprofiel is te downloaden via deze link op de website van de beroepsvereniging VNIVD.

VERVOLGOPDRACHT: Beroepsopleidingsprofiel Vasculair Diagnostisch Laborant
Opdrachtgever: Nederlands/Belgische Vereniging voor Non-invasieve Vaatdiagnostiek (VNIVD)
Periode: januari – juli 2013

Na afronding van het beroepsprofiel wenste de vereniging een vervolgstap te zetten in de professionalisering van de vasculair diagnostisch laborant: het opstellen van een beroepsopleidingprofiel. Een dergelijk profiel legt de organisatorische, onderwijskundige en vakinhoudelijke randvoorwaarden vast waarbinnen de vasculair diagnostisch laborant moet worden opgeleid voor de taakgebieden, werkzaamheden en diagnostische onderzoeken zoals die staan omschreven in het beroepsprofiel. Een opleidingsprofiel is als het ware een programma van eisen; het is geen uitgewerkt onderwijspakket.

Werkwijze algemeen
Voor de ontwikkeling van het profiel werd een ‘ontwikkelgroep’ geformeerd van een tiental leden van de beroepsvereniging. Deze kwam een aantal malen bijeen in de eerste helft van 2013. De eindbespreking vond plaats in aanwezigheid van het bestuur van de vereniging.

Inhoud profiel
In het opleidingsprofiel wordt allereerst de vraag beantwoord welk van de taakgebieden en werkzaamheden uit het beroepsprofiel een centrale plek krijgen in de nieuwe opleiding.

Verder komen aan de orde:

 • kennis, vaardigheden, houdingsaspecten (competenties), de plaats ervan in de opleiding en de onderlinge verhoudingen ertussen;
 • richtlijnen voor organisatorische en operationele uitwerking van de opleiding;
 • pedagogisch-didactische opvattingen over leren die de opleiding moeten sturen;
 • de plaats van de theorie en van de praktijk in de opleiding;
 • toelatings- en instroombeleid;
 • opleiding in hoofdlijnen: fasering, volgorde, opbouw; rode draad;
 • inhoud per deelonderwerp op hoofdlijnen aangeduid;
 • eisen die worden gesteld aan praktijkbegeleiding en theorie-docenten
 • eisen gesteld aan het opleidingsinstituut en aan de praktijkverlenende instelling
 • toetsing en certificering; wat wordt er getoetst en hoe; eindtoetsing
 • opleiding in tijd en plaats; studiebelasting; instroommomenten; opleidingsplaatsen;
 • formele regelingen; examenreglement; klachtenregeling; aanwezigheid/absentie;
 • evaluatie: bijsturing en bijstelling; evaluatie-onderwerpen, -momenten en -methoden.

Het beroepsopleidingsprofiel is beschikbaar via deze link op de website van de VNIVD.