VSO – BOOR Rotterdam (2010-2011)

Opdracht: De rol van het Voortgezet Speciaal Onderwijs in de toeleiding van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt
Opdrachtgever: stichting BOOR, onderdeel scholen Voortgezet Speciaal Onderwijs, Rotterdam (uitgevoerd in collegiale samenwerking met RBO, Groningen)
Periode: 2011 

De hoofdvragen van deze opdracht luidden:

 • Is BOOR’s bemoeienis met toeleiding naar werk na schoolverlaten nodig of wenselijk?
 • En zo ja, moeten de VSO scholen van BOOR dan een eigen “arbeidsbureau” oprichten of samenwerken met de daarvoor verantwoordelijke instanties?

Om deze vragen te beantwoorden werden de volgende activiteiten ondernomen:

 • bestudering van documentatie over arbeidstoeleiding, WAJONG, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs, Sociale Werkvoorziening, reïntegratie en andere onderwerpen die met de vraagstelling van doen hadden.
 • gesprekken met relevante partijen die niet direct bij de Rotterdamse regio betrokken zijn, maar wel als deskundig op het terrein van arbeidstoeleiding en de betrokken doelgroepen kunnen gelden: UWV, reïntegratie- c.q. jobcoach-bedrijven, regionaal samenwerkingsverband VSO en PrO scholen, dienstverleners aan VSO-scholen en samenwerkingsverbanden, hulpverleners aan mensen met een beperking.
 • gesprekken met medewerkers van een drietal VSO-scholen binnen BOOR betrokken bij de arbeidstoeleiding van leerlingen.

In de eindrapportage BinnenBOORd-BuitenBOORd hebben we antwoorden geformuleerd op onderstaande vragen:

 • over welke functies of activiteiten hebben we het eigenlijk als we spreken over ‘arbeidstoeleiding’;
 • is de naschoolse begeleiding en ondersteuning méér dan arbeidstoeleiding in engere zin;
 • welke ondersteuningsvragen hebben ex-leerlingen nadat ze van school zijn en werk hebben;
 • welke factoren beïnvloeden de kansen van schoolverlaters op succes en continuïteit op de arbeidsmarkt;
 • hoe is het gesteld met de vraag naar arbeidskrachten met een VSO-opleiding op de arbeidsmarkt;
 • wat is de omvang van het aanbod aan arbeidskrachten met een VSO-opleiding via een BOOR-school;
 • wat zijn de praktische mogelijkheden om een en ander vorm te geven en te financieren?